Poznaliśmy harmonogram kolejnej odsłony radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego

bo_na_strone
UM Radomsko

Harmonogram 9. edycji Budżetu Obywatelskiego został ustalony. Zgłaszanie projektów rozpocznie się 2 września, głosowanie w połowie grudnia, a ogłoszenie wyników oraz listy rankingowej projektów nastąpi do 17 grudnia. Zachęcamy, by kolejny raz radomszczanie wykazali się swoją kreatywnością.

Prezydent Miasta Radomska zarządzeniem Nr 127/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. wprowadził harmonogram realizacji 9. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Radomska. 


  • 02.09 – 16.09.2024 r.Zgłaszanie projektów przez mieszkańców. 
  • do 20.09.2024 r.Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów. 
  • do 26.09.2024 r.Ogłoszenie listy projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i przekazanie do oceny szczegółowej merytorycznym komórkom oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.
  • 27.09 – 21.10.2024 r.Ocena merytoryczna projektów przez poszczególne wydziały oraz możliwość wypracowania projektów wspólnych przez projektodawców. 
  • do 25.10.2024 r.Opublikowanie listy projektów ocenionych pozytywnie oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem. 
  • do 31.10.2024 r.Możliwość wycofania projektu przez projektodawcę. 
  • do 15.11.2024 r.Ustalenie kolejności projektów na karcie do głosowania w drodze publicznego losowania.do 15.11.2024 r.Ogłoszenie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie. 
  • Przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiegoKampania informacyjna. 
  • 09.12 – 15.12.2024 r.Głosowanie mieszkańców miasta Radomska na projekty. 
  • do 17.12.2024 r.Ogłoszenie wyników głosowania oraz listy rankingowej projektów, które zostaną wpisane do budżetu Miasta Radomska na 2025 rok.    


Szczegółowe informacje dotyczące realizacji 9. edycji zawiera regulamin będący załącznikiem do Uchwały Nr XXXV/366/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4181), który ustala wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty, zasady oceny zgłoszonych projektów, zasady głosowania oraz ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości oraz realizację projektów.